مواد قانونی :

ماده 55ـ دانشجو در طول دوران تحصيل درمقطع كارداني و كارشناسي مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:

1ـ ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2ـ حداقل 1/6 و حداكثر 2/3 واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

4ـ باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره ـ دانشجو در هريك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.

ماده 56ـ تغيير رشته درمقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر، امكان پذير است.

ماده 57ـ درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نامنويسي كند و پس از نامنويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره ـ اقدام نكردن دانشجو به نامنويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده 58ـ دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد ، اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1ـ دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود ، ولی در نظام ترمی نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.

تبصره 2ـ درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي موردنياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.

تغییررشته اضطراري

ماده 59ـ چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دردوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 55(باستثناي بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود.

تبصره ـ در مواردي كه دانشجو به دلايل نقص عضو و بيماري، توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله، نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي گيرد.

ماده 62ـ تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است. در اين حال براي اين گونه دانشجويان و حداكثر مدت مجاز تحصيل برمبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو ، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

مراحل درخواست تغییر رشته :

1 ـ درخواست کتبی تغییر رشته را در نیمه دوم خردادماه به کارشناس رشته خود تحویل دهید .

2 ـ دانشجویانی که سال ورود انها 1390 و به بعد می باشد می بایستی درخواست خود را در سامانه سجاد نیز درج نمایند و پرینت آن را به همراه درخواست کتبی تحویل کارشناس رشته دهند .

3 ـ بررسی درخواست تغییر رشته در اولین جلسه شورای آموزشی مرکز .

4 ـ در صورت موافقت ، مراجعه به کارشناس رشته جهت ثبت موافقت مرکز با تغییر رشته در سامانه سجاد .

5 ـ مراجعه به کارشناس رشته جهت ثبت نام ، معادلسازی دروس و انتخاب واحد در زمان معین شده .

6 ـ مراجعه به امور مالی جهت تسویه کلیه بدهیها و پرداخت شهریه ترم جدید و اخذ تاییدیه مالی .آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 10:40)