مواد قانونی :

ماده 33ـ دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 1 نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره ـ مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

ماده 34ـ تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يادانشگاه تسليم گردد.

مراحل اخذ مرخصی تحصیلی :

1 ـ حداقل دو هفته مانده به انتخاب واحد هر نیمسال که  می خواهید به مرخصی تحصیلی بروید درخواست کتبی خود را همراه با مستندات به کارشناس رشته خود تحویل نمائید .

2 ـ اگر سال ورود شما  1390 و به بعد می باشد به سامانه سجاد مراحعه و درخواست خود را در ان سامانه نیز درج نمائید .

3 ـ پس از اخذ موافقت مرکز با مرخصی تحصیلی شما ، به امور مالی مراجعه و فیشهای شهریه ثابت نیمسالی را که درخواست مرخصی آن را داده اید دریافت و پس از پرداخت آن را تحویل دایره مالی ( خانم طاهری ) نمائید.

4 ـ به آموزش مراجعه نموده تا مرخصی شما در سامانه ثبت گردد .

نکته : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی مانند عدم ارائه واحدهای درسی ، جاماندن از دانشجویان هم ورودی و کاهش سنوات تحصیلی مانده برعهده دانشجوی متقاضی مرخصی می باشد .

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 06:06)