مواد قانونی :

ماده 49ـ در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده 50ـ مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 52ـ هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر یک نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه ، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

مراحل درخواست مهمان :

1 ـ تحویل درخواست کتبی به همراه مستندات و دو نسخه فرم تکمیل شده ویژه مهمان ( از انتشارات ) به کارشناس رشته حداقل دو هفته مانده به انتخاب واحد ترمی که قصد مهمان تمام وقت را دارد .

2 ـ در صورتی که دانشجو سال ورودش به دانشگاه 1390 و به بعد می باشد بایستی درخواست خود را در سامانه سجاد نیز درج نماید و پرینت آن را به همراه درخواست کتبی به کارشناس رشته تحویل نماید .

3 ـ طرح درخواست مهمان دانشجو در اولین جلسه شورای اموزشی مرکز و بررسی درخواست و مستندات آن .

4 ـ در صورت موافقت شورای آموزشی مرکز ، مراجعه به کارشناس رشته جهت ثبت موافقت مرکز در سامانه سجاد و اخذ فرم میهمان تائید شده .

5 ـ مراجعه به دانشگاه مقصد و اخذ تاییدیه آن مرکز در سامانه سجاد و همچنین مهر و امضاء فرم مهمان .

6 ـ تحویل فرم تایید شده توسط دو دانشگاه به کارشناس رشته .

7 ـ مراجعه به دانشگاه مقصد در زمان مقرر جهت انتخاب واحد آن نیمسال .

مراحل گرفتن مهمان برای ورودی های 90 به بعد

برای دریافت فایل کلیک نمایید

آخرین بروزرسانی (سه شنبه, 12 آذر 1392 ساعت 09:49)