مواد قانونی :

ماده 14: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه جلسه از 16 جلسه مجموع ساعات آن درس تجاوز كند. در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصره 1ـ در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از سه جلسه از 16 جلسه باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود.  نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

تبصره 2ـ غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو سه جلسه از 16 جلسه غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.


آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 10:44)