مواد قانونی :

ماده 38ـ انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 39ـ انتقال دانشجو به هريك از دانشگاهها تهران ممنوع است جز در موارد زير:

1 ـ شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2 ـ معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3 ـ ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد. به تأييد مراجع ذي ربط.

تبصره 1ـ هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2ـ براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره 3ـ در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.

ماده 40ـ انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، بلامانع است

ماده 47ـ مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.

ماده 48ـ انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است.

مراحل درخواست انتقال :

1 ـ تحویل درخواست کتبی به همراه مستندات و دو نسخه فرم تکمیل شده ویژه انتقال ( از انتشارات ) به کارشناس رشته حداقل دو هفته مانده به انتخاب واحد .

2 ـ در صورتی که دانشجو سال ورودش به دانشگاه 1390 و به بعد می باشد بایستی درخواست خود را در سامانه سجاد نیز درج نماید و پرینت آن را به همراه درخواست کتبی به کارشناس رشته تحویل نماید .

3 ـ طرح درخواست انتقال دانشجو در اولین جلسه شورای اموزشی مرکز و بررسی درخواست و مستندات آن .

4 ـ در صورت موافقت شورای آموزشی مرکز ، مراجعه به کارشناس رشته جهت ثبت موافقت مرکز در سامانه سجاد و اخذ فرم انتقال تائید شده .

5 ـ مراجعه به دانشگاه مقصد و اخذ تاییدیه آن مرکز در سامانه سجاد ، مهر و امضاء فرم انتقال و همچنین دریافت نامه ارسال پرونده .

6 ـ تحویل نامه و فرم تایید شده توسط دو دانشگاه به کارشناس رشته .

7 ـ مراجعه به واحد مالی جهت واریز شهریه انتقال و تسویه کلیه بدهی ها و اخذ تائیدیه مالی .

فایل راهنما برای ورودی های مهر ماه 90 به بعد

برای دانلود برروی فابل های زیر  کلیک نمایید

فایل 1

فایل 2

آخرین بروزرسانی (سه شنبه, 12 آذر 1392 ساعت 08:58)