مواد قانونی :

ماده 21ـ معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.

ماده 22ـ حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است . دانشجويي كه در هريك از دروس الزامي مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.

ماده 27ـ ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نامنويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

ماده 28ـ دانشجويي كه به صورت مشروط نامنويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

تبصره ـ هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، كتباً اطلاع دهد. و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

اخراج دانشجوي مشروط :

ماده 29ـ درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود. در صورتی که معدل کل دانشجو بیشتر از 10 باشد مادامی که دیگر مشروط نگردد به او مهلت داده خواهد شد ( در صورتی که بتواند در سنوات باقیمانده فارغ التحصیل گردد )


آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 10:49)