سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات لینک دروس و لینک عضویت در سامانه سمالایو
نام‌درس تاریخ امتحان ساعت شروع امتحان نام‌خانوادگی مدرس برنامه‌هفتگی لینک دعوت درس
کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش 1399/04/31 15:00 ابوالحسن شاهری س-17:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9aa2ece1a01100019f667f
ایمنی مواد شیمیایی 1399/04/28 12:00 ابوالحسن شاهری ی-13:00-18:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9aa14bb16032000173287d
عوامل فیزیکی در صنعت 1399/04/22 12:00 ابوالحسن شاهری پ-12:00-17:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9822067beb4800011b0203
موءلفه های بازسی ریسک 1399/04/29 15:00 ابوالحسن شاهری د-12:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9aa2b6e1a01100019f6663
ایمنی صنعتی 1399/05/01 12:00 ابوالحسن شاهری د-16:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9aa235e1a01100019f6610
ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن 1399/04/23 12:00 ابوالحسن شاهری چ-15:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e981b9323676a00017fe301
مبانی ایمنی کار 1399/04/27 15:00 ابوالحسن شاهری س-13:00-15:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9aa277e1a01100019f663d
مهندسی فاکتورهای انسانی 1399/05/04 15:00 ابوالحسن شاهری س-15:00-17:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e9aa289b160320001732931
بیماریها و معاینات شغلی 1399/04/29 12:00 ابوالحسن شاهری پ-17:00-19:00
سیستم های خبره 1399/04/25 12:00 احمد نجاری الموتی پ-12:00-14:00،پ-14:00-16:00 [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=lOfmeOWY ]
حسابداری بهای تمام شده پیشرفته 1399/04/31 12:00 اکبر موسوی پ-12:00-16:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=AKJec2jQ ]
اصول حسابرسی 1399/04/28 12:00 اکبر موسوی پ-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=jCDAAHfT ]
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات 1399/05/04 15:00 الهام خواجه وند پ-08:00-10:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=jk4mODpT
مدیریت ارتباط با مشتری 1399/04/27 12:00 الهام خواجه وند چ-12:00-16:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=XE5xNfto ]
حقوق بازرگانی 1399/04/22 15:00 حمید محبعلی س-15:00-17:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=0lYBfftw ]
حقوق بازرگانی پیشرفته 1399/04/29 15:00 حمید محبعلی س-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=gXKOnDft ]
حقوق اشخاص و اموال 1399/04/30 12:00 حمید محبعلی س-13:00-15:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=PAU1Cs9Uلینک
اجرای احکام مدنی 1399/04/22 12:00 حمید محبعلی پ-12:00-16:00 نک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=No8GFbsدرس
ادله اثبات دعوی 1399/04/27 12:00 حمید محبعلی د-11:00-15:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ljDtr1M4
حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت) 1399/04/30 15:00 حمید محبعلی پ-16:00-20:00 ت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=RoGTEmZWدرس
اخلاق اسلامی 1399/05/16 12:00 حمیده افلاطونی ی-18:00-20:00 کد:[ wbCzasPM ]    لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=wbCzasPM ] استاد افلاطونی
اخلاق اسلامی 1399/05/16 12:00 حمیده افلاطونی س-16:00-18:00 کد:[ 9J1eKlDj ] لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=9J1eKlDj ]
سیستم های کنترل خطی 1399/05/01 12:00 حیدر باجلان چ-17:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=bK4GZKfA
آشنایی با دفاع مقدس 1399/05/05 9:00 خیراله گروسی د-18:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=3YhFplar ]
ماشین ac و ترانس 1399/04/30 15:00 داریوش زمانی قشلاق چ-14:00-17:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=U0KVQblk ]
سیم کشی روشنایی فنی 1399/04/22 15:00 داریوش زمانی قشلاق چ-17:00-19:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=KR4ioPj6 ]
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1399/04/28 12:00 راحله خالقی زاده چ-15:00-17:00 کد:[ 8z8ttWoS ] لینک دعوت:[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=8z8ttWoS ]
کاربرد رایانه در حسابداری 1399/04/30 12:00 راحله خالقی زاده پ-12:00-15:00 کد:[ tg5ZeWKk ] لینک دعوت : [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=tg5ZeWKk ]
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 1399/04/23 15:00 راحله خالقی زاده پ-08:00-12:00 کد:[ ODBylYX3 ] لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ODBylYX3 ]
پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی 1399/04/23 12:00 راحله قنبری پ-10:00-14:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=7fCWJU6R ]
پیکربندی مسیریابهای شبکه 1399/04/25 15:00 راحله قنبری چ-14:00-16:00،چ-16:00-18:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=66GYOkmQ ]
روانشناسی صنعتی 1399/04/30 15:00 زهرا الوندی فرد د-15:00-17:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ukbv3lrk ]
روانشناسی کار 1399/05/13 15:00 زهرا الوندی فرد د-17:00-19:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Vvd7lXuL ]
روانشناسی کار 1399/05/13 15:00 زهرا الوندی فرد د-13:00-15:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=hL6mZxPZ ]
الکترونیک صنعتی 1399/05/04 12:00 زهرا تقی خانی چ-10:00-12:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=TDl5XMIY ]
اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها 1399/04/24 12:00 زهرا تقی خانی چ-08:00-10:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=bdvDpPOn ]
ریاضیات کاربردی 1399/04/25 15:00 زهرا تنباکوساز ها چ-14:00-16:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=H5hFFB8v ]
آمار حیاتی 1399/04/22 9:00 زهرا تنباکوساز ها چ-11:00-14:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=FopISDNL ]
ریاضی عمومی2 1399/05/04 9:00 زهرا تنباکوساز ها چ-16:00-19:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=KxYxY08M ]
ریاضیات مهندسی 1399/05/04 12:00 زهرا خمسه چ-12:00-14:00 کد:icLoD5ew   لینک دعوت: [https://samalive.ir/#/panel?Coursecode=icLoD5ew]
ریاضی علم کامپیوتر 1399/05/04 15:00 زهرا خمسه چ-17:00-20:00 کد : nqBU43nr  لینک دعوت : [https://samalive.ir/#/panel?coursecode=nqBU43nr]
ریاضیات گسسته 1399/04/23 9:00 زهرا خمسه چ-14:00-16:00 کد : aNAnbosp  لینک دعوت : [https://samalive.ir/#/panel?Coursecode=aNAnbosp]
آمار و کاربرد آن در حسابداری 1399/05/04 12:00 زهره بابایی جیرنده چ-15:00-17:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=hxdkTqVk
پژوهش عملیاتی1 1399/04/25 9:00 زهره بابایی جیرنده چ-12:00-15:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=kGebfdor
روشهای آماری 1399/04/25 9:00 زهره بابایی جیرنده چ-17:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=e2Dpsp0K
حریم خصوصی و امنیت اینترنت 1399/04/23 12:00 زینب باقری ی-18:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=VTWeWrpC
بانک اطلاعاتی کاربردی 1399/04/27 12:00 زینب باقری ی-14:00-18:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=uLu2Ory8 ]
ریاضی پیش دانشگاهی 1399/04/30 12:00 سمیه صدیقی د-18:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=anQbiGcP
مدارهای منطقی 1399/04/23 15:00 سمیه معابی پ-08:00-10:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=jhLcvXck ]
زبان تخصصی اینترنت 1399/05/04 12:00 سمیه معابی پ-10:00-13:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=NLMIXBwQ ]
خطوط انتقال مخابراتی 1399/04/25 12:00 سیدامید قافله باشی س-15:00-17:00 :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ZHIbuQtI ]
مدارهای مخابراتی 1399/04/24 12:00 سیدامید قافله باشی چ-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=DKDCXmVy ]
کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت 1399/05/04 9:00 سیدجلیل حسینی چ-16:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=8BcqBgHW
شبکه های کامپیوتری 1399/04/25 9:00 سیدجلیل حسینی پ-13:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=MC8xO0IF
آشنایی با مبانی امنیت شبکه 1399/04/27 12:00 سیدجلیل حسینی چ-13:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=1A5GVCpa
برنامه سازی شبکه 1399/04/25 15:00 سیدجلیل حسینی پ-18:00-20:00،پ-16:00-18:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=MholuIQr
حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث) 1399/04/22 15:00 عظیم نقی پور پ-14:00-19:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=wnIVvKtR
تنظیم لوایح و گزارش نویسی حقوقی 1399/04/22 12:00 عظیم نقی پور پ-08:00-12:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=z15Lt3Db
زبان تخصصی حقوقی 1399/04/24 15:00 عظیم نقی پور پ-12:00-14:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=xhROl0vL
فارسی 1399/04/22 9:00 علی شعبانی ورکی س-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ftYNfH2v
مدیریت تولید 1399/04/24 15:00 علی نجفی پ-13:00-16:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=sQ25AHLm
تحقیق در عملیات 1399/04/22 15:00 علی نجفی پ-16:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Dipvaihq
کارورزی2 علیرضا ابراهیمی نسب -- کد:[ YBqYV5SL ]
ترمودینامیک و انتقال حرارت 1399/04/23 12:00 علیرضا صادقیان مطهر س-16:00-18:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=YBqYV5SL ]
اصول شکل دادن فلزات 1399/05/04 12:00 علیرضا صادقیان مطهر س-18:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=EH1BjtVU
کنترل اتوماتیک 1399/04/22 12:00 علیرضا صادقیان مطهر د-18:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Mranl6xS
سیستم های اطلاعات مدیریت 1399/04/29 15:00 فاطمه حسین خانی د-16:00-20:00،ی-08:00-09:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=YblNLWYh
زبان تخصصی 1399/04/23 12:00 فاطمه خانلری پ-17:00-19:00 http://samalive.ir/#/panel?courseCode=UDWKhAnN
زبان خارجی عمومی 1399/05/01 12:00 فریبرز ماله میر چگینی ی-17:00-20:00 کد:[ udGEnPhd ]    لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=udGEnPhd
زبان خارجی عمومی 1399/04/31 15:00 فریبرز ماله میر چگینی س-12:00-15:00 کد:[ HWS32qbt ]   لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=HWS32qbt
زبان خارجی عمومی 1399/04/31 15:00 فریبرز ماله میر چگینی س-17:00-20:00 کد:[ Jx1HAGgl ]  لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Jx1HAGgl ]
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1399/05/15 12:00 فوزیه بابائی فیشانی س-14:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e96f022389435000185e406
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1399/05/15 12:00 فوزیه بابائی فیشانی س-16:00-18:00 https://samalive.ir/#/panel/course/post/note/5e96f055389435000185e434
برنامه نویسی مقدماتی 1399/04/27 15:00 ماندانا جعفری نوعدوست ی-10:00-11:00،د-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=rgFtpXE4
شیمی تجزیه 1399/05/01 12:00 مجتبی اسدی د-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=PTJRXWn7 ]
شیمی 1399/04/28 15:00 مجتبی اسدی چ-17:00-20:00 :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=dWGI7XXm ]
برنامه سازی شی گرا 1399/04/29 12:00 مجید باقری قمیکی پ-16:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=c3rrwSyA
طراحی الگوریتم ها 1399/04/25 12:00 مجید باقری قمیکی پ-12:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=GgOYXsYi
قانون مالیاتی و محاسباتی 1399/04/29 12:00 محسن جباری ی-16:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=olMH2SmZ
فیزیک پیش دانشگاهی 1399/04/27 15:00 محسن کاظم خانلو چ-16:00-18:00 [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=t56gtOJp ]
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 1399/04/22 12:00 محسن کاظم خانلو پ-08:00-10:00 [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=CkJ3makH ]
فیزیک مکانیک 1399/04/24 12:00 محسن کاظم خانلو چ-18:00-20:00 [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=8tR6DPwF ]
فیزیک کاربردی 1399/05/04 12:00 محسن کاظم خانلو چ-12:00-14:00 [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=moPKnEhN ]
فیزیک کاربردی 1399/05/01 12:00 محسن کاظم خانلو د-15:00-20:00 [ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=QPjAl6hL ]
اجزای ماشین2 1399/04/22 9:00 محمد رضا ابراهیمیان چ-18:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=KOGBYBao
مهندسی نرم افزار 1399/04/24 12:00 محمدرضا خواجه حق وردی ی-16:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=mrNoIWDE
شناخت و پیکربندی ISP 1399/05/04 15:00 محمدرضا خواجه حق وردی پ-16:00-18:00،پ-14:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=MYJaub0Q
برنامه سازی تحت وب 1399/04/22 12:00 محمدرضا خواجه حق وردی ی-12:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=AnWE4yGH
مفاهیم TCP/IP 1399/05/04 15:00 محمدرضا خواجه حق وردی چ-17:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=tEDdeAVO
حقوق اساسی و مالکیت 1399/04/31 15:00 مرضیه اشرفی چ-14:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=YQ1KIhxg
روش تحقیق در حسابداری 1399/04/27 15:00 مریم آزاد فر د-17:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=1RIWUYZD ]
اصول و فنون مذاکره 1399/05/05 12:00 مریم آزاد فر د-10:00-12:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Qym9LDtP ]
اصول و فنون مذاکره 1399/05/05 12:00 مریم آزاد فر د-08:00-10:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=AGax7dxu ]
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 1399/05/15 15:00 مریم آزاد فر د-15:00-17:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=G7LwYgEP ]
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 1399/04/25 12:00 مریم پناهی س-15:00-18:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Pv1RNAqS
آمار و احتمالات مهندسی 1399/04/28 15:00 مریم پناهی چ-16:00-18:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=4NlZ8mqf
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 1399/05/04 15:00 مریم پناهی چ-13:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=AAZvjsac
حقوق مدنی7(عقود معین2) 1399/04/24 15:00 مسیح الله اکبری د-15:00-20:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Srs1Br4e ]
زبان خارجی عمومی 1399/04/31 12:00 مظفر طاهری س-15:00-18:00 لینک دعوت :[ https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Ue2KUWtd]
معادلات دیفرانسیل 1399/04/27 15:00 معصومه میرزاآقایی س-13:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=PaN8oAYr
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399/05/16 15:00 وحید حسینی پ-15:00-17:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Vq2mXtgS
علم مواد(متالورژی) 1399/05/04 12:00 یداله احمدی پ-18:00-20:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=rlRNxlYT
روشهای تولید صنعتی 1399/04/25 12:00 یداله احمدی چ-14:00-16:00 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=NzSrAsGq
 
مهمان حاضر در سایت
ما 4 مهمان آنلاین داریم